Mai nappal megjelent az Eastron Kft. felszámolását elrendelő végzés.

EASTRON | 

2017. december 14.

A bíróság elrendeli annak közzétételét, hogy az EASTRON felszámolását elrendelte. A felszámolás kezdő időpontja e végzés Cégközlöny honlapján történő közzétételének napja. Mindazok... akik az adóssal szemben fennálló ismert... követeléseiket ... a felszámolás során hitelezőként érvényesíteni kívánják, ismert követeléseiket e végzés közzétételétől számított 40 napon belül jelentsék be a felszámolónak.

3.Fpk.3180/2017/11. számú végzése felszámolás megindításának közzétételéről

 

A bíróság elrendeli annak közzétételét, hogy az EASTRON Kereskedelmi és Fejlesztő Ügynokség Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest, Váci út 49., cégjegyzékszám: 01-09-366575, adószám: 10989634-2-41) adós felszámolását elrendelte. 

A felszámolási eljárást Cspk.21/2016. ügyszám alatt csődeljárás előzte meg, mely eredménytelenül zárult. 

A felszámolás kezdő időpontja e végzés Cégközlöny honlapján történő közzétételének napja.

A bíróság által kirendelt felszámoló: ABACUS-AUDIT Könyvvizsgáló, Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1071 Budapest, Dózsa György út 66. 3./19., adószám: 11571883-2-42)

A felszámolóbiztos: Tihanyi Nikolett (1071 Budapest, Dózsa György út 66 III./19-20., születési idő: 1990. november 5., adóazonosító jel: 8452332033, anyja születési neve: Balogh Ibolya)

A Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatalánál kezelt elkülönített számla száma:

10032000-01483013-24000004

 

Mindazok [ideértve a zálogjogosultat, az alzálogjog jogosultját, továbbá a zálogjogosulti bizományost is – ez utóbbit abban az esetben is, ha a biztosított követelés nem, vagy nemcsak őt illeti meg – valamint a biztosítéki célú vételi jog alapításával, illetve jog vagy követelés biztosítéki célú átruházásával érintett, a hitelbiztosítéki nyilvántartásba vagy ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosultakat, továbbá a 3. § (1) bekezdés g) pontja szerinti függő követelés jogosultjait is], akik az adóssal szemben fennálló ismert

követeléseiket – kivéve a felszámolási eljárást közvetlenül megelőző csődeljárásban [27. § (2) bekezdés e) pont] már bejelentett és nyilvántartásba vett követeléseket – a felszámolás során hitelezőként érvényesíteni kívánják, ismert követeléseiket e végzés közzétételétől számított 40 napon belül jelentsék be a felszámolónak.

 

A felszámoló – a módosított 1991. évi XLIX. törvény 57. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott követelések kivételével – csak azt a bejelentést veszi nyilvántartásba, amely után a hitelező a követelés tőkeösszegének 1%-át, de legalább 5.000,- Ft-ot és legfeljebb 200.000,- Ft-ot az e végzésben megjelölt számlára – a bírósági ügyszámra (végzés számra) hivatkozással – 40 napon belül befizetett és ezt a

felszámoló részére igazolta.

A bíróság az adós fizetésképtelenségét a Cstv. 27. § (2) bek. e) pontja alapján állapította meg. A bíróság a felszámolót elektronikus, véletlenszerű kiválasztás segítségével rendelte ki. Az eljárás – a fizetésképtelenségi eljárásokról szóló, 2000. május 29-ei 1346/2000/EK tanácsi rendelet

szerinti – főeljárásként indult.


Budapest, 2017. évi december hó 14. napján

Dr Elek Orsolya s.k.
bíró

 

 

 

Tájékoztató a csődeljárás helyzetéről

2017. október 2.

Tisztelt Ügyfeleink, Partnereink! Jelen tájékoztatást 2017. október 2-i hatállyal készíttettem, hogy tájékoztassam Önöket az EASTRON Kereskedelmi és Fejlesztő Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság csődeljárásának helyzetéről.

 Tájékoztató a csődeljárás helyzetéről

Tisztelt Ügyfeleink, Partnereink!

Jelen tájékoztatást 2017. október 2-i hatállyal készíttettem, hogy tájékoztassam Önöket az EASTRON Kereskedelmi és Fejlesztő Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság csődeljárásának helyzetéről.

Előzmények

Amint az ismert, Társaságunk egyik üzletfele a Társaságunk és közte fennálló vállalkozási szerződéstől – álláspontunk szerint jogsértő módon – elállt. A szerződéses összeg jelentős volumene, illetve EU forrásból történő utófinanszírozása miatt, Társaságunk likviditásának fenntartása érdekében nagy összegű projekthitelt vett fel. Az elállás miatt a projekthitel fedezetlenné vált és ezért a teljes projekthitel visszafizetését és a biztosítékok érvényesítését a bank esedékessé tehette.

A kialakult helyzetben, a Társaságunk pénzügyi helyzetének rendezése és a működés fenntarthatósága érdekében, az EASTRON Kft. csődvédelmet kért a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 11. §-a szerint, amely kérelmünknek a Fővárosi Törvényszék 23.Cspk.21/2016/3 számú végzésével helyt adott, a fizetési haladék első szakasza (és egyben a csődvédelem) 2017. március 24-én 0 óra 0 percig tartott.

A csődeljárás folyamata

A cég a törvényi előírásoknak megfelelően 2017.01.19-én megtartotta az első csődtárgyalást. A csődtárgyalásra az EASTRON Kft. „cs.a.” előterjesztette reorganizációs programját és csődegyezségi javaslatát. A tárgyaláson a hitelezők megvitatták az előterjesztett programot, ahhoz kiegészítéseket, javaslatokat tettek és felhívták az adóst – amennyiben azt vállalja –, hogy a javaslatokat a későbbiekben egyeztesse velük és annak eredményét tegye az egyezségi javaslat részévé.

A hitelezői javaslat azt tartalmazta, hogy az előzményekben említett jogszerűtlen elállásból származó bizonytalan követelését az adós kísérelje meg behajtani és az ebből befolyó, bármely mértékű megtérülés – egy a későbbi tárgyalásokon megállapodott hányadát – tegye a hitelezőket illető megtérülés részévé. Az adós vállalta a reorganizációs program és az egyezségi javaslat átdolgozását. A hitelezők a csődtárgyaláson a moratóriumot meghosszabbították 2017. május hónap 8. napjáig.

második csődtárgyalást a Társaságunk 2017. március 10-re szabályszerűen összehívta, megtartotta. A második csődtárgyaláson a hitelezők az ő javaslataikkal módosított reorganizációs programot és az egyezségi javaslatot tárgyalták meg. A csődtárgyaláson a hitelezők a következő határozatot hozták:

Az adós csődegyezségi ajánlatát a hitelezők a nem vitatott biztosított hitelezői osztályban 1515 db igen 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett (szükséges többség 758 szavazat), míg a nem vitatott nem biztosított hitelezői kategóriában 3171 db igen 209 db nem és 126 db tartózkodás mellett (szükséges többség 2217 szavazat) elfogadták, tehát az a két hitelezői osztályban egyenként a szükséges többséget megkapta, ezzel a csődegyezség létrejött.” Ez a meg nem jelent hitelezőket is beleszámítva 100%-os, illetve 78,80%-os többség.

Cégünk az előírt törvényi határidőn belül 2017. március 20-án a hitelezők által cégszerűen aláírt csődegyezségi megállapodás eredeti példányát szükséges törvényes kellékékeivel és mellékleteivel együtt benyújtotta a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumának, hogy azt végzésével hagyja jóvá és hirdesse ki.

A második csődtárgyalást követő helyzet

A benyújtott egyezség elbírálása során egy hitelező észrevételeket és kifogásokat nyújtott be a Fővárosi Törvényszékre a hitelezői értekezlet által jóváhagyott csődegyezség ellen, mert véleménye szerint azt az adós jogszabálysértő módon hozta létre, és kérte annak megsemmisítését.

A Fővárosi Törvényszék 9.Cspk.21/2016/25 számú, 2017. május 03-án kelt, de 2017. május 16-án kézhez kapott, végzésével a csődegyezség jóváhagyását elutasította.

A bíróság elutasító végzésben elbírálta a hitelezői kifogást is és megállapította, hogy azok önmagában alaptalanok voltak és nem indokolnák a csődegyezség elutasítását.

Ugyanakkor a bíróság – mérlegelési jogkörében eljárva – úgy döntött, hogy az egyezség azon része, amely a hitelezők kérésére került be az egyezségbe jövőbeni, esetleges többlet megtérülést biztosítva részükre, nem hagyható jóvá. A bíróság megítélése szerint a csődegyezség nem végrehajtható, mivel nincs pontosan meghatározva a később a hitelezők között felosztandó peresítendő követelés összege, az, hogy a hitelezők pontosan milyen összegű követelésükről mondanak le, és nincsenek az egyezségben meghatározva pontos határidők az adós perindítására .

A fellebbezés

Az adós az elutasító végzés ellen fellebbezést nyújtott be 2017. május hónap 22. napján. A fellebbezés indoka az, hogy az egyezség alapvetően a hitelezők által kért tartalmú szöveg, amelyet ők fogalmaztak, mindazon bizonytalanságok tudatában (gazdasági kockázat) és ismeretében, amelyet a Fővárosi Törvényszék bírói mérlegelés keretében felvet. A hitelezők által is ismert és tudott volt az, hogy jelenlegi szakaszban még nem meghatározható sem az esetlegesen befolyó összeg nagysága, sem a behajtásra legcélszerűbb eljárás (peren kívüli egyezség, mediáció vagy peres eljárás), sem ezek határideje. A benyújtott fellebbezést Társaságunk több hitelezőjenyilatkozatával támogatta, melyben megerősítették, hogy a csődegyezség megszavazásakor is tisztában voltak a kielégítésük egy részét kitevő követelés bizonytalan (kétes) voltával, azt, mint ésszerű gazdasági kockázatot elfogadták. Társaság legnagyobb hitelezője, a Budapest Bank Zrt. csődegyezség jóváhagyásának érdekében önálló fellebbezést nyújtott be az elutasító végzés ellen.

Társaságunk közben megkezdte az egyezség végrehajtását. A szerződéstől jogszerűtlenül elálló partnerünkkel folytatott egyezségi tárgyalások időközben eredménytelenül zárultak, így 2017. június 28-án 230.343.916 Ft összegű követelésünk megtérítése iránt pert indítottunk.

A jelenlegi helyzet

A Fővárosi Ítélőtábla a 2017.07.20-án meghozott, 2017.08.02. napján kézbesített 11.Cspkf.44.327/217/4. számú végzésével elutasította a benyújtott fellebbezésünket, a Fővárosi Törvényszék indokait jóváhagyva.

Erre tekintettel a Fővárosi Törvényszék 9.Cspk.21/2016/39. számú végzésével a csődeljárást megszüntetette, egyben úgy döntött, hogy az adóst megillető fizetési haladékot a felszámolást elrendelő jogerős végzés közzétételi napját követő második munkanap 0 óráig meghosszabbítja.

Társaságunk fenntartva, és kiegészítve korábbi fellebbezésében részletesen kifejtett indokait, ismerve a Kúria eddig követett joggyakorlatát, miszerint az adós bizonytalan követelései a csődegyezség tárgyává tehetők, a Fővárosi Ítélőtábla döntése miatt 2017. augusztus hónap 3. napján felülvizsgálati kérelemmel fordult a Kúriához. A felülvizsgálati kérelemben a csődegyezség jóváhagyása mellett, kértük az ügy soron kívüli elbírálását, és a Fővárosi Ítélőtábla végzésének felfüggesztését a kúriai döntés meghozataláig. Tettük ezt azért, mert a hitelezőink magasabb megtérülésre számíthatnak az általuk jóváhagyott csődegyezség alapján, mint a Fővárosi Ítélőtábla kedvezőtlen döntése alapján kötelezően megindítandó felszámolási eljárás során.

A Kúria döntéséig és/vagy a felszámolás jogerejének a beálltáig a Társaságunk a vagyonfelügyelő kontrollja alatt működik és semmilyen olyan lépést nem tesz, amely akár a csőd, akár a felszámolási eljárást veszélyeztetné és/vagy meghiúsítaná.

A Kúria 2017.09.07. napján kézbesített, Gfv.VII.30.527/2017/3. számú végzésével értesítette Társaságunkat, hogy a felülvizsgálati kérelmünket befogadta, azt tárgyaláson kívül 2017 novemberében fogja, a soron kívüliségnek helyt adva, elbírálni.

Az a tény, hogy a Kúria indokainkat figyelembe véve elbírálásra alkalmasnak találta beadványunkat, természetesen nem előlegezi meg a számunkra kedvező döntést, ugyanakkor, hogy az elfogadott kérelem alapján a soron kívüli elbírálás határideje, 2017. év novembere, lehetetlen pénzügyi gazdasági helyzetbe hozza a Társaságunkat. Az eljárás, minden határidőt, formai és tartalmi szabályt betartva immár egy éve húzódik.

A felülvizsgálati kérelem visszavonása

Társaságunk megrendelői döntő részben állami és/vagy EU forrásból gazdálkodó szervezetek vagy ilyen forrásokat felhasználó nagyberuházásokat bonyolító gazdálkodó szervezetek. E projektek jellege, az állami és EU-s szabályok a csőhelyzetet nehezen kezelik, legtöbb esetben kizárják az ilyen eljárás alatt álló gazdálkodókat a szerződéskötésből, vagy a meglevő szerződések fenntartásából.

A függő jogi helyzet elhúzódása miatt megkérdőjeleződik a Társaságunk fennálló szerződéseinek fenntartása, hiszen további két hónap bizonytalanságot teremt azok befejezhetőségét vagy folytatását illetően. Ami a fennálló szerződések további ütemeit vagy a csőd alatt megtárgyalt és előkészített új szerződéseket illeti, azok csúszása azt jelent, hogy műszaki-szakmai előkészítésük átcsúszik a következő 2018-as üzleti évre, amelyet a megrendelőink nem valószínű, hogy el tudnak fogadni, mert ők már kötelezettségben állnak saját megrendelőikkel. A következő év szerződéseit már most meg kellene kötni, a szükséges erőforrások allokálása mellett.

A felülvizsgálati kérelmünk elbírálásának elhúzódására tekintettel Társaságunk pénzügyi likviditását nem képes 2017. év novemberéig megőrizni, így Társaságunk taggyűlése 2017. szeptember 26. napján megtartott taggyűlésén egyhangúlag a felülvizsgálati kérelem visszavonásáról határozott, ezzel megnyitva az utat a felszámolási eljárás megindítása előtt. Ezzel egyidőben felhatalmazta a Társaság ügyvezetőjét, hogy a szükséges mihamarabbi költségminimalizálás érdekében kezdje meg a munkavállalók munkaszerződéseinek megszüntetését is.

A taggyűlési határozatnak megfelelően Társaságunk 2017. szeptember 29. napján a Kúriához benyújtotta felülvizsgálati kérelmének visszavonására irányuló beadványát. A felülvizsgálati eljárás megszüntetését követően várhatóan rövid időn belül a Fővárosi Törvényszék Társaságunkkal szemben a felszámolási eljárást el fogja rendelni. A felszámolás kezdő napja az ezt elrendelő végzés Cégközlönyben történő közzétételének napja lesz. Hitelezőink ezt követően 40 napon belül jelenthetik majd be hitelezői igényüket a végzésben kijelölt felszámolóbiztos részére. A felszámolási eljárás elrendeléséről ügyfeleinket értesíteni fogjuk.

Az előzőekben leírtakat, a köztünk fennálló jó és korrekt partneri viszony keretében elvárható tényszerű tájékoztatás érdekében osztottam meg Önökkel.

 

Budapest, 2017. október 2.

Tisztelettel,

                                                                                                                                          

Peredi János Ügyvezető

EASTRON Kft. „cs.a.”